AZ | RU | EN home letter

Faydalı məsləhətlər


Biz oynayırıq! | Apqar cədvəli nədir? | Anamın laylası | Ana, ata – məktəbə getmək vaxtıdır! | 5-6 yaşlı uşaq bunları bacarmalıdır | Sizcə loqopedə nə zaman müraciət etmək lazımdır? | Uşaq nitqinin inkişafı | Loqopedik məşğələlər | Nitqin düzgün inkişafı | Kiçik matorikanın inkişafı

5-6 yaşlı uşaq bunları bacarmalıdır


Diqqət, yaddaş, təfəkkür
 • Şəklidəki səhvləri və uyğunsuzluğü tapmağı;.
 • 5-8 süjetli şəkili ardıcıl düzməyi;
 • Cüt əşyaları tapmağı və aralarındakı bağlılığı izah etməyi;
 • Əşyaların düzülmə ardıcıllığında qanunauyğunluğu tapmağı;
 • Sadə məntiqi məsələləri həll etməyi və 3 əşyadan lazımı olanı seçməyi;
 • 2 əşya və şəkil arasında oxşar və fərqli cəhətləri sadalamağı;
 • Verilmiş əşyaların içərisindən artıq olanı tapmaq və səbəbin izah etmək;
 • Bütün rəngləri və onların tonlarını düzgün adlandırmaq;
 • Təbiət hadisələrini tanımaq. İlin fəsilləri, həftənin günləri, ayları düzgün ardıcıllıqla saymaq. “Dünən”, “bu gün”, “sabah” kimi sözlərin mənasını başa düşmək və yerində işlətmək;
 • “Bizim planet necə adlanır?”, “Hansı şəhərdə yaşayırsan?”, “Azərbaycanın paytaxtı hansı şəhərdir?”  kimi sauallara cavab verməyi bacarmaq.
Riyaziyyat
 • 20 qədər düz və əksinə saymaq. 10-luqlarla 100 qədər saymaq;
 • Ədədləri düzgün ardıcıllıqla düzmək. Buraxılmış ədədləri tapmaq;
 • Rəqəmləri tanımaq və düzgün yazmaq;
 • Раскладывать числа на меньшие составляющие (например, 8 на 2 и 6)
 • “Miqdar”, “say”, “rəqəm” anlayışlarını bilmək;
 • Əşyaları  müqaisə etmək, =,+.- işarələrin tanımaq və istifadə etmək;
 • Əşyaları böyüklüyünə (uzunluğuna, eninə, hündürlüyünə) görə müqaisə etmək;
 • Əşyaları miqdarına görə müqaisə etmək;
 • Nitqdə sıra saylarından düzgün istifadə etmək;
 • Tək və cüt rəqəmləri ayırmaq;
 • Toplama və çıxmaya aid sadə misalları həll etmək;
 • Məkana bələdçilik- kağız üzərində (yuxarı, aşağı, sola, sağa, ortada, öndə, arxada);
 • Həndəsi fiqurları, o cümlədən həcimli həndəsi fiqurları (kub, şar, konus, silindir, paralipiped) tanımaq və düzgün adlandırmaq (dairə, oval, üçbucaqlı, kvadrat, düzbucaqlı, romb, trapesiya);
 • Dairə, kvadrat və üçbucağı 2 və 4 bərabər hissəyə bölmək.
Nitqin inkişafı
 • Ətrafdakı əşyaları, insanların hərəkətlərini, heyvanları adlandırmaq;
 • Əşyaları adlandırmaq və onları “Mebel”, “alətlər”, “nəqliyyat”, “oyuncaq”, “ərzaq”, “meyvə”, “tərəvəz”, “geyim”, “musiqi alətləri” və s. kimi qruplara ayırmaq;
 • Əşyaları tək və cəm halda düzgün adlandırmaq;
 • Əşyanı  şifahi təsvir etmək (dondurma- soyuqdur, ağ rəngdədir, şirindir);
 • Əks və yaxın mənalı sözlər tapmaq (dərin- dayaz);
 • Öndə, arxada, ortada, yanda, üzərində, altında kimi sözlərin mənasın başa düşmək;
 • Əşyanın hansı materialdan hazırlandığını təyin etmək (rezin, plastik, ağac, şüşə, kərpic, dəri, tük, yun);
 • Peşə sahiblərin tanımaq və sadalamaq;
 • Söhbət etməyi bacarmaq, suallara cavab vermək, sualları düzgün qurmaq;
 • Əzbərdən bir neçə şer, tapmaca, yanıltmac söyləmək. Tapmacaların cavabını tapmaq;
 • 6-7 cümlədən ibarət hekayə qurmaq və danışmaq;
 • Eşitdiyi nağılı nəql etmək, bu zaman nitqində sadə və mürəkkəb cümlələrdən istifadə etmək;
 • Yarımçıq qalmış hekayəyə sonluq vermək;
 • Sözdə ilk və son səsləri müəyyən etmək. Səslə hərfin fərqini müəyyən etmək (səsi tələffüz edirik və eşidirik, hərfi isə yazırıq və görürük). Sözdə hecaların sayını və vurğunu müəyyən etmək;
 • Cümlələri və kiçik mətni oxumaq, oxuduğu mətni izah etmək;
Hüsünxətt
 • Yazı üçün müxtəlif vasitələrdən təbaşirdən, rənglərdən, karandaşlardan, flamasterdən istifadə etmək;
 • Müxtəlif istiqamətlərdə xətlər çəkmək, sadə əşyaların şəklini çəkmək, fiqurları ştrixləmək, qrafik imla;
 • Çap hərfləri ilə yazmaq, nümunə dəftərlərində işləmək.

Xəbərlər

17.02.2018

Hamiləlik zamanı fiziki məşqələlərlə məşğul olmağın üstün cəhətləri


|  Davamı
07.02.2018

Hamiləlik zamanı profilaktik tədbirlər


|  Davamı
11.01.2018

Kreativ Nənələr və Babalar klubu


|  Davamı